తప్పి పోయిన పాప ఆచూకీ తల్లితండ్రులకు తెలిసే వరకు ఈ పోస్ట్ ని షేర్ చెయ్యండి.

తప్పి పోయిన పాప ఆచూకీ తల్లితండ్రులకు తెలిసే వరకు ఈ పోస్ట్ ని షేర్ చెయ్యండి.
తప్పి పోయిన పాప ఆచూకీ తల్లితండ్రులకు తెలిసే వరకు ఈ పోస్ట్ ని షేర్ చెయ్యండి.

దయచేసి పోస్ట్ షేర్ చేసి, 5 నెలల వున్న పాప తల్లితండ్రులకి కడుపు కోత తీర్చండి. ఎవరో పాపని దొంగిలించి ముష్టి చేయిస్తున్నారు, మేము పట్టుకున్నాం.
పాప మా దగ్గరే వుంది. మీ ఈ షేర్ తో ఆ పాప తల్లితండ్రులకు ఎంతో మేలు చేసే అవకాశం ఉంది.
Phone no.
9652411103
8099990428

Loading...